Política de privacitat

Dades del propietari de la web:

RAÓ SOCIAL VINYES I VINS DE CERDANYA S.L
NIF B25811993
ADREÇA POSTAL MASIA CAL MANDRAT SN 25725, MONTELLA (LLEIDA)
ADREÇA ELECTRÒNICA info@calmandrat.com
TELÈFONS 699775018
OBJECTE PRINCIPAL Serveis d’agricultura, ramaderia i pesca

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de VINYES I VINS DE CERDANYA S.L amb NIF B25811993 i domicili social situat a MASIA CAL MANDRAT SN 25725, MONTELLA (LLEIDA), i que a continuació es relacionen les respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i transferències internacionals que VINYES I VINS DE CERDANYA S.L té previst realitzar:

TRACTAMENTS REALITZATS
Gestió de la pàgina webFinalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de linteressat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Formulari webFinalitat: Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de linteressat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Gestió del compliment normatiuFinalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a què està subjecta l’entitat
Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat
Base legítima: El compliment d’una llei
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Butlletins informatiusFinalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de màrqueting per fer l’enviament corresponent a la Newsletter a la qual s’ha subscrit
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de linteressat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveu
Elaboracions de perfils: No es preveu
Accions ComercialsFinalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de linteressat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Registre dels usuarisFinalitat: Captació, registre i tractament de dades per poder registrar-se com a usuari Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de linteressat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Gestió de concursos i promocionsFinalitat: Captació, registre i tractament de dades amb la finalitat de realitzar concursos, premis i promocions
Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada, excepte obligació legal
Base legítima: El consentiment de linteressat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les vostres dades podran ser comunicades en cas de ser necessari a empreses que subvencionin els concursos, premis i/o promocions
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Gestió de compra i/o contractació de serveisFinalitat: Captació, registre i tractament de dades amb la finalitat de gestionar la seva compra, així per al correcte desenvolupament, compliment i execució del contracte entre les dues parts
Plazo de conservació: durant el termini necessari per gestionar la compra dels productes o serveis adquirits, incloent possibles devolucions, queixes o reclamacions associades a la compra del producte o servei en particular.
Base legítima: L’execució d’un contracte
Tipologia de dades: dades merament identificatives
Cessions: les seves dades podran ser comunicats en cas de ser necessaris a empreses que subvencionin els concursos, premis i/o promocions
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Gestió econòmica i administrativaFinalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals
Termini de conservació: 5 anys en compliment de la llei tributària i 10 anys la documentació fiscal en compliment de la L.O.7/2012
Base legítima: El consentiment de linteressat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a Agència Tributària, bancs, caixes i organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Gestió donacions i/o col·laboracions econòmiquesFinalitat: Tramitació i gestió de les donacions i/o col·laboracions econòmiques fixes o esporàdiques
Termini de conservació: 10 anys, en compliment de la Llei 10/2010, del 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
Base legítima: El consentiment de linteressat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a l’Agència Tributària, Bancs i Caixes amb la finalitat de complir les obligacions tributàries i fiscals establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Gestió de les reservesFinalitat: Registre i gestió de les reserves Termini de conservació: 3 anys, en compliment de l’Ordre INT/1922/2003, de 3 de juliol, sobre llibres-registre i parts d’entrada de viatgers a establiments d’hostaleria i altres anàlegs
Base legítima: El consentiment de linteressat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a l’Agència Tributària, Bancs i Caixes, Forces i Cossos de Seguretat i autoritats competents amb la finalitat de complir les obligacions administratives i de seguretat establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Gestió Borsa de treballFinalitat: Registre i tractament de dades de candidats per a finalitats de selecció de personal referents a llocs de treball vacants de les entitats col·laboradores i gestió de la borsa de treball
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de linteressat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les vostres dades seran comunicades en cas de ser necessari a Entitats Col·laboradores amb la finalitat de gestionar la borsa d’ocupació i traslladar la candidatura a l’empresa col·laboradora. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió n’és el consentiment
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Gestió del voluntariatFinalitat: Gestió de dades dels voluntaris de l’entitat
Termini de conservació: 10 anys, en compliment de la Llei orgànica 7/2012
Base legítima: Execució del contracte
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a Agència Tributària, Bancs i Caixes amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Gestió de les inscripcionsFinalitat: Registre i gestió de les inscripcions
Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat anteriorment esmentada
Base legítima: El consentiment de linteressat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas que sigui necessari a Agència Tributària, Bancs i Caixes amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes a la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Drets dels interessats

VINYES I VINS DE CERDANYA S.L informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat .

 • Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes .
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de la VINYES I VINS DE CERDANYA S.L, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’usuari a què no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de la VINYES I VINS DE CERDANYA S.L.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir els requisits següents:

 • Presentació d´un escrit a l´adreça MASIA CAL MANDRAT SN 25725, MONTELLA (LLEIDA) (a l´atenció de VINYES I VINS DE CERDANYA S.L) o bé per correu electrònic a info@calmandrat.com.
 • L’escrit remès pel titular de les dades que sol·licite l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:
  • Nom, cognoms de linteressat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els casos excepcionals en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que la identitat s’acrediti per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • o Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no feu referència a un fitxer concret se us facilitarà tota la informació que es tingui amb les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai no es podrà facilitar. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l’adreça a la qual heu d’enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.
  • o Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

VINYES I VINS DE CERDANYA S.L es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que en garanteixin la integritat, la confidencialitat i disponibilitat.

Desplaça cap amunt
Vinyes i Vins de Cerdanya